H & H Kweekkooien

Voor elk dier wel wat!

Privacyverklaring

H & H Kweekkooien, gevestigd aan Antoniusstraat 2 5408 AN Volkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
H & H Kweekkooien Antoniusstraat 2 5408 AN Volkel. Telefoon: 0413 274627 e-mail: info@hhkweekkooien.nl
Website: http://www.hhkweekkooien.nl Webshop: http://www.hhkweekkooien-shop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
H & H Kweekkooien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in     te vullen, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
-Klantnummer, ordernummer, factuurnummer
-Klikgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website of webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hhkweekkooien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
H & H Kweekkooien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren - Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- H & H Kweekkooien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals       gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
-Klikgegevens worden gebruikt door google analatycs om steeds onze site te kunnen optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
H & H Kweekkooien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor vragen, offertes en e-mail.
Voor orders en betalingen en facturen hanteren wij een bewaartermijn van de wettelijke 7 jaar van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
H & H Kweekkooien deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
H & H Kweekkooien blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt H & H Kweekkooien uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Verwerkersovereenkomsten hebben wij gesloten met:
Mijn Webwinkel: - Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een
bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt
voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen
om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt
bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding

Snelstart: In dit boekhoudprogramma worden alle gegevens verwerkt voor de wettelijke
boekhoudplicht. Vanzelfsprekend voldoen ook zij aan alle wettelijke regels van gegevensbewerking en
worden ook hier uw gegevens beschermd.

Antagonist: Hosting van onze website, gegevens die u invult op onze website www.hhkweekkooien.nl
komen bij hun binnen, en worden uiteraard ook beschermd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
H & H Kweekkooien gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Cookies worden ook gebruikt voor Google Analatics om onze bedrijfsstatistieken te kunnen bekijken en te monitoren, om zo onze prestaties steeds te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H & H Kweekkooien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, en of verwijdering
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@hhkweekkooien.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. H & H Kweekkooien wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
H & H Kweekkooien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@hhkweekkooien.nl
Wij beveiligen de gegevens naar ons beste weten en hebben onze gegevens beveiligd via Norton
Security tegen virussen, hacken en spyware.